Informasjon til deg som skal bygge eller grave

Eidsiva Nett bruker en samordnet meldigstjeneste gjennom selskapet Geomatikk for graving og kabelpåvisning for strøm (høy- og lavspentnett), fiber og coax. I praksis vil dette si at alle forespørsler skal sendes til og registreres hos Geomatikk, men behandles hos Eidsiva Nett. Kunder og graveentreprenører får tilbakemelding fra både Eidsiva Nett og Geomatikk før arbeider igangsettes.

Kabelpåvising av energiselskapets kabler utføres gratis av Eidsiva. Les mer om kostnader her,

Bruk skjema for kabelpåvisning og bestill avtale minst fem dager før gravingen begynner. Du kan også melde det inn her. 
Du kan også benytte e-post, eller ta kontakt på telefon 09146.

> Viktig informasjon til deg som skal grave (pdf)

> Informasjon om erstatningsansvar (pdf)

Provisorisk strøm (kort periode)
Trenger du midlertidig strømuttak til maskiner, arrangementer eller andre formål, kan du få tilknyttet provisorisk strøm. Les mer her

Kabel - levering - legging - ansvar
Stikkledning (kabel) leveres i henhold til melding fra elektroentreprenør når den er ankommet Eidsiva og inntakspunktet er kjent.

Eidsiva benytter jordkabel minimum 4x50 mm2 aluminium frem til nærmeste bygningsdel/inntakspunkt (Eidsiva kan gi dispensasjon for bruk av luftstrekk ved for eksempel fjellgrunn eller andre årsaker).

Graving av grøft fra anvist mast/kabelskap frem til inntakspunktet avtales med bestiller/utbygger. Graving bør skje i perioden 15. mai til 15. oktober.

Kabelen skal ligge i sand eller sandjord, minimum 50 cm under planlagt terreng. I samme grøft kan du legge både telefon og TV-kabel. Innbyrdes avstand mellom kablene skal være minimum 10 cm. Telekabel bestilles hos Telenor Networks, tlf. 800 33122 - TV-kabel bestilles hos lokale leverandører.

Stikkledningen kan ikke spenningssettes før den er nedgravd. Avvik fra dette er kundens ansvar og kabelen må i tilfelle legges i plast varerør. Kabelen må i alle tilfeller nedgraves forskriftsmessig innen førstkommende 31. mai. Byggherren er ansvarlig for å skjerme kabelen mot skade i hele anleggsperioden. Eventuelle reparasjoner anføres byggherren.

NB! Kabler som legges rett over vann- og kloakkledninger kan by på problemer ved senere oppgraving. Lag gjerne en målsatt skisse over kabeltrase og oppbevar den i sikringsskapet ditt.

Melding av elektriske anlegg (melding om installasjonsarbeid)
Så snart du bestiller elektroentreprenør, vil elektroentreprenøren sende en forhåndsmelding til Eidsiva. En situasjonsplan skal sendes sammen med denne meldingen. Det er en plan som viser hvordan boligen eller fritidsboligen plasseres på tomta, med avmerket sted for ønsket inntakspunkt. Ut fra disse opplysningene starter Eidsiva planlegging for fremføring av permanent strøm til ditt anlegg. Elektroentreprenøren sender ferdigmelding til Eidsiva når anlegget er ferdig. Elektroentreprenøren utsteder deretter en erklæring til eier eller bruker av anlegget. Denne erklæringen viser at installasjonen er utført i samsvar med sikkerhetskravene.

Nettariff
Snakk med din elektroentreprenør med hensyn til valg av riktig nettariff. Eidsiva har effektbaserte nettariffer basert på installasjonens overbelastningsvern/hovedsikring. Det er du som installasjonseier som må velge hvilken hovedsikring din installasjon har behov for.

Ta gjerne kontakt med Eidsiva dersom du ønsker informasjon eller veiledning om valg av nettariff.

Permanent tilknytning av ny installasjon
Når Eidsiva mottar elektroentreprenørens «Melding om spenningssetting», vil anlegget normalt få tilkoblet spenning og måler i løpet av de fem nærmeste arbeidsdagene (dersom «Melding om installasjonsarbeid» er sendt oss i god tid). Husk å angi adkomst for målermontasje, slik at dette noteres på «Melding om spenningssetting». I noen hytteområder har Eidsiva en fast ukedag for oppdrag. Denne ukedagen er kjent for de fleste elektroentreprenører i vårt forsyningsområde.

Lykke til med byggingen!