Kompensasjon for strømbrudd over 12 timer

Kompensasjon for strømbrudd over 12 timer

Er du nettkunde hos Eidsiva Nett kan du kreve kompensasjon for strømavbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Klikk her for å kreve kompensasjon på et elektronisk skjema.

Klikk her for utskriftsvennlig skjema (pdf-fil) som må sendes per post.


Forutsetninger for å få kompensasjon:

  • Strømbruddet må være fullstendig, delvis brudd (glødespenning) gir ingen rett til kompensasjon.
  • Du som kunde må selv fremme krav om kompensasjon for langvarige avbrudd.
  • Kravet må fremsettes innen rimelig tid etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet. Eidsiva Nett vil behandle krav om kompensasjon som kommer oss i hende senest 3 måneder etter strømbruddet eller før nettleieavtalen blir avsluttet dersom dette skjer tidligere. Krav som blir framsatt senere vil bli avslått.
  • Du må oppgi dato og klokkeslett for når strømbruddet startet og når det opphørte. Du kan anslå klokkeslett hvis du ikke er helt sikker på tidspunktet.

Begrensninger:

  • For fritidsboliger kan utbetalt kompensasjon for langvarig strømbrudd i løpet av et kalenderår ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det aktuelle året.
  • Du har krav på kun én kompensasjon selv om du har flere tilknyttede målepunkt (nettleieavtaler), dersom det er samme hendelse som fører til strømbrudd på disse målepunktene. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet, legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Kompensasjonsbeløpet er avhengig av strømbruddets varighet

Strømbruddets totale varighet:

Kompensasjon:

0 - 12 timer

Ingen

12,01 – 24 timer:

600 kroner

24,01  – 48 timer

1 400 kroner

48,01 – 72 timer

2 700 kroner

Over 72 timer*

2 700 kroner*


*For et strømavbrudd som varer lenger enn 72 timer
gis det en kompensasjon på 2700 kroner med et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode som avbruddet varer.

Kompensasjonsberettiget varighet for strømbruddet regnes fra det tidspunktet strømbruddet først ble meldt til Eidsivas Nettsentral, telefon 815 50 110 eller Eidsiva Nett visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Utbetaling av kompensasjon:
Kompensasjon blir gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er behandlet. Krav om kompensasjon for strømbrudd kan tidligst behandles måneden etter at strømbruddet fant sted, og ved svært store mengder innkomne krav må det påregnes lang behandlingstid.

I de tilfeller der kompensasjonskravet blir innvilget i sin helhet gis det ingen tilbakemelding utover opplysninger på fakturaen. Dersom kravet blir avslått eller der det blir gitt redusert kompensasjon i forhold til kravet, vil du få informasjon om dette.

Denne informasjonen er utarbeidet i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap 9A, og gjennom konsultasjon med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).