Oppgradering av strømnettet i Elverumsområdet

Eidsiva Nett skal oppgradere og fornye strømnettet i og rundt Elverum. Årsaken er at nettet begynner å bli gammelt og det er forventet en økning i strømforbruket. I tillegg legges det til rette for etablering av vindkraftverk i området.

Konsesjon
15. mai 2018 fikk Eidsiva Nett konsesjon (tillatelse) fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å oppgradere spenningsnivået på regionalnettet fra 66 kV til 132 kV. Konsesjonen ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED) for deler av prosjektet. OED har vurdert klagene og 9. januar 2019 vedtok departementet at klagene ikke tas til følge. NVEs vedtak om konsesjon og samtykke til ekspropriasjon av 15. mai 2018 opprettholdes. Eidsiva Nett har startet prosjektering og planlegging av prosjektet. I den forbindelse er det utarbeidet en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan), som er oversendt NVE for godkjenning. MTA-planen ligger tilgjengelig her og høringsinnspill på de strekninger som var påklaget kan sendes til Eidsiva Nett på e-post innen 4. februar. 2019. Merk høringsinnspill med 18-91- EN – Ombygging 132 kV linje Elverum.

Forventet fremdrift
Anleggsarbeidene vil, dersom alt går etter planen, starte opp i februar 2019 og
fullføres i desember 2020. Det vil igangsettes arbeid på kraftlinjen mellom
transformatorstasjonene Vang i Løten og Elverum i løpet av februar 2019. Dette
arbeidet er planlagt gjennomført innen utgangen av april i neste år.

Mellom Løvbergsmoen transformatorstasjon og Posttjernsmyra er det planlagt å
sette i gang med arbeid i februar 2019. Dette arbeidet er planlagt gjennomført
innen høsten i 2019.

Kraftledningsforbindelsen mellom transformatorstasjonene Elverum og Løvbergsmoen
starter våren 2019 og fullføres mest sannsynlig høsten i 2020.

Det er satt i gang taksering av skog for de skogseiendommene som berøres, og der
det er nødvendig med nye avtaler. Avtalene oversendes så fort de er klare.

MTA Oppgradering Elverumsområdet

Vedlegg 1 MTA kart Vang-Elverum  

Vedlegg 2 MTA kart Elverum-LØvbergsmoen

Vedlegg 3 MTA kart Rena-Søstugrenda

MTA Stasjoner Elverumsområdet

Vedlegg 1 MTA kart Elverum

Vedlegg 2 MTA kart Løvbergsmoen