Oppgradering av strømnettet i Elverumsområdet

Eidsiva Nett skal oppgradere og fornye strømnettet i og rundt Elverum. Årsaken er at nettet begynner å bli gammelt og det er forventet en økning i strømforbruket. I tillegg legges det til rette for etablering av vindkraftverk i området.

Konsesjon
15. mai 2018 fikk Eidsiva Nett konsesjon (tillatelse) fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) til å oppgradere spenningsnivået på regionalnettet fra
66 kV til 132 kV. Konsesjonen ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED)
for deler av prosjektet, men Eidsiva Nett har startet prosjektering og
planlegging av deler av prosjektet som ikke er påklaget til OED. I den
forbindelse er det utarbeidet en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan),
som er oversendt NVE for godkjenning. MTA-planen ligger tilgjengelig her og
høringsinnspill kan sendes til Eidsiva Nett på e-post: kundeservice@eidsivanett.no innen
14. januar 2019. Merk høringsinnspill med 18-91
- EN – Ombygging 132 kV linje Elverum.

Forventet fremdrift
Anleggsarbeidene vil, dersom alt går etter planen, starte opp i februar 2019 og
fullføres i desember 2020. Det vil igangsettes arbeid på kraftlinjen mellom
transformatorstasjonene Vang i Løten og Elverum i løpet av februar 2019. Dette
arbeidet er planlagt gjennomført innen utgangen av april i neste år.

Mellom Løvbergsmoen transformatorstasjon og Posttjernsmyra er det planlagt å
sette i gang med arbeid i februar 2019. Dette arbeidet er planlagt gjennomført
innen høsten i 2019.

Kraftledningsforbindelsen mellom transformatorstasjonene Elverum og Løvbergsmoen
starter våren 2019 og fullføres mest sannsynlig høsten i 2020.

Det er satt i gang taksering av skog for de skogseiendommene som berøres, og der
det er nødvendig med nye avtaler. Avtalene oversendes så fort de er klare.

MTA Elverum-Løvbergsmoen

MTA Løvbergsmoen

MTA Stasjoner Elverumsområdet

MTA Vang-Elverum 

MTA Rena-Søstugrenda

MTA Oppgradering Elverumsområdet 

MTA Elverum