Oppgradering av strømnettet i Elverum, Våler og Trysil

Det er identifisert behov for tiltak på linjestrekningen mellom Elverum og Trysil på grunn av økende strømforbruk i Trysil og tilknytning av ny produksjon fra Kjølberget vindkraftverk. 

Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med drift, vedlikehold, oppgradering og utbygging av strømnettet for å gi kunder i selskapets nettområde en sikker strømforsyning. Eidsiva Nett ønsker med dette å informere kommuner, grunneiere og nærboere langs de berørte ledningsstrekninger, fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune om arbeid med oppgradering av linjer i kommunene Elverum, Våler og Trysil.

Det er identifisert behov for tiltak på linjestrekningen mellom Elverum og Trysil på grunn av økende strømforbruk i Trysil og tilknytning av ny produksjon fra Kjølberget vindkraftverk. Vindkraftverket har fått konsesjon og beslutning om utbygging forventes høsten 2018. Eidsiva Nett gjennomfører nettforsterkninger i området for å gi kunder sikrere strømforsyning uavhengig av vindkraftutbyggingen, men tidspunktet for gjennomføringen påvirkes av den. Planene innebærer følgende:

• Heradsbygd-Løvbergsmoen (Postjennet), ca. 8 km. Eksisterende 66 kV linje rives.

 

• Løvbergsmoen-Lutufallet, ca. 56 km. Eksisterende 66 kV linje rives og det bygges ny 132 kV linje. Linja bygges i eller nær eksisterende trasé. Det planlegges å erstatte eksisterende tremaster med nye master i tre eller kompositt. De nye mastene vil være noe bredere og høyere, men ligne på eksisterende master. Ny 132 kV linje gir et noe bredere ryddebelte sammenlignet med dagens situasjon.

Avstand mellom ytterfaser på 132 kV linja er ca. 9 meter og mastene vil være mellom 11-17 meter høye. Eksisterende 66 kV master er ca. en meter lavere enn de nye mastene. Avstand mellom ytterfaser er ca. 6 meter for 66 kV linja.

 

• Lutufallet-Nybergsund, ca. 26 km. Linja oppgraderes til høyere spenning (fra 66 til 132 kV). Eksisterende 66 kV-linje er delvis forberedt for 132 kV. Det vil ikke bli noen geografisk endring av traséen, men ca. 2/3 av mastene må erstattes med nye master som er noe bredere og høyere. Dette innebærer at Eidsiva Nett har behov for å kjøre inn i området, rive eksisterende master og sette opp nye.

 

• Nybergsund-Trysil, ca. 7 km. Linja oppgraderes til høyere spenning, fra 66 til 132 kV. Linja på denne strekningen er forberedt for 132 kV spenning. Det er derfor ikke behov for tiltak på linja.

 

• Det er også behov for noen mindre endringer ved transformatorstasjonene Løvbergsmoen, Heradsbygd og Nybergsund. Det planlegges utvidelse av Lutufallet og Trysil transformatorstasjoner.

 

Til sammen vil disse endringene gi økt kapasitet og bedre forsyningssikkerhet i hele regionen. For tiden er Eidsiva Nett i gang med å planlegge de tekniske tiltakene, og miljøutredninger er under utarbeidelse. Endringene er konsesjonspliktige og Eidsiva Nett planlegger å sende en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rundt årsskiftet 2018/19.

 

Ønsker du mer informasjon, eller har du innspill til planene? Ta gjerne kontakt med meg, og helst innen 31. oktober i år.

I forbindelse med behandling av konsesjonssøknaden vil NVE sende søknaden på høring til myndigheter og berørte grunneiere.

Kontaktperson:
Silje Mork Hamre
Tlf: 975 02 625
E-post: siljemork.hamre@eidsiva.no