Automatiske strømmålere

 Installasjon av 164 000 nye målere hos Eidsivas nettkunder startet i september 2016 og pågikk til og med desember 2018.

Med automatisk strømmåler slipper du å lese av måleren, og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk forbruk. Du får også en mer detaljert oversikt over ditt strømforbruk brutt ned på timer. 

Leveringssikkerheten bedres med automatiske strømmålere, fordi nettselskapene får kontinuerlig oversikt over strømleveransen. Det gjør også vedlikehold og drift av strømnettet mer effektivt.


Fakta om automatiske strømmålere og stenging

Eidsiva Nett sender varsel om stenging til kunder som etter flere forsøk fortsatt ikke lar seg kontakte, eller nekter selskapet adgang til å skifte til ny automatisk strømmåler. Det samme gjelder kunder med erklæring fra lege eller psykolog, som nekter å få installert ny måler uten kommunikasjonsenhet.

Alle kunder må ha ny måler på grunn av Justervesenets krav til målernøyaktighet. Det er brudd på nettleieavtalen, som alle kunder har med Eidsiva Nett, å nekte selskapet adgang til å bytte måler. Strømmåleren eies av nettselskapet.

Fakta om automatiske strømmålere og stenging:

1. Eidsiva Nett er pålagt å installere automatiske strømmålere (AMS) hos alle sine kunder i henhold til avregningsforskriften, med frist 1. januar 2019.

2. Kunder kan få fritak fra installasjon av automatisk strømmåler ved framlegging av erklæring fra lege eller psykolog. Da installeres en måler
uten kommunikasjonsenhet og antenne, som kunden må lese av selv, slik som tidligere. Det er da ingen forskjell på gammel og ny strømmåler når det gjelder
stråling, innsamling av forbruksdata etc.

3. Eidsiva Nett må skifte ut gamle målere med nye på grunn av Justervesenets krav til målenøyaktighet. Eidsiva Nett må sikre at alle målere er i henhold til
Justervesenets nøyaktighetskrav.

4. Nettselskapet (Eidsiva Nett) eier kundenes strømmålere, og har i henhold til nettleieavtalen med alle kunder rett til å bestemme type måleutstyr, og har
ansvaret for driften av måleren.

Eidsiva Nett mener at der nettselskapet etter gjentatte forsøk på kontakt og varsler ikke får tilgang for å bytte en strømmåler, misligholder kunden sin del
av nettleieavtalen på en slik måte at det er grunnlag for å stenge strømmen. Der en kunde har innsigelser med bakgrunn i redsel for eksempel stråling eller
overvåking, vil unntak for installering av automatisk strømmåler gis på bakgrunn av lege- eller psykologerklæring, og en ny måler uten
kommunikasjonsenhet installeres i stedet. Eidsiva Nett har ingen annen hjemmel til å unnlate installering av ny strømmåler med kommunikasjonsenhet. NVE
praktiserer også krav til lege- eller psykologerklæring i de tilfeller kundene klager dit.

5. Eidsiva Nett forholder seg til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets (tidligere Statens strålevern) informasjon og grenseverdier når det gjelder stråling fra nye strømmålere. AMS-måleren med kommunikasjonsenhet som Eidsiva Nett monterer har en stråling som tilsvarer under en prosent av grenseverdien på en meters avstand. Sammenlignet med en mobiltelefon, er sendereffekten en meter fra en AMS-måler kun en titusendel i forhold til en mobiltelefon holdt opp til øret.

6. Eidsiva Nett har etablert særskilte rutiner som skal sikre at alle kunder gis tilstrekkelige opplysninger om mulighet for fritak, og tid til å ordne dette. Det er lagt vekt på å ha god dialog med og informasjon til kundene. Det sendes skriftlige varsler med informasjon i minst tre omganger i tillegg til sms (til de kundene vi har mobiltelefonnummer til) i forkant av eventuell stenging.

7. Kunder som er gitt fritak fra AMS-måler etter legeerklæring (i henhold til § 4-1 b i måle- og avregningsforskriften), og fått installert ny måler uten kommunikasjonsenhet, må fortsatt levere inn manuell måleravlesning via Min Side på www.eidsivanett.no eller sms. De blir fakturert et årlig gebyr på 2 438 kroner. Årsaken til gebyret er at Eidsiva Nett får ekstra kostnader for å opprettholde systemer og arbeidsprosesser som håndterer manuelle måleravlesninger, og disse kostnadene skal ikke belastes andre nettkunder. I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet en gang per kalenderår.

Målerens funksjoner

Målerens funksjoner

Pulstall
LED-lampen som blinker under skjermen på måleren blinker i takt med strømforbruket. Pulstallet for LED-lampen er angitt til høyre for lampen, og er merket med P (for eksempel "P 1000").

"S0" som står under "P" gjelder for kunder med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) og viser S0-puls for kabeltilkobling. Denne type anlegg gjelder hovedsakelig større virksomheter med sentral driftsovervåking av anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, fyrkjeler og varmepumper.

Ekstrautstyr
Dersom du har ekstrautstyr som for eksempel brukes til å måle strømforbruket i sanntid, er det viktig at du flytter dette fra gammel til ny måler. Husk å merke deg målerens pulstall før du monterer utstyret på nytt. Pulstallet er viktig for å få riktige innstillinger på styringssystemet ditt. 

Slå av strømmen i hele boligen/bygget
Strømbryteren kan brukes til å slå av strømmen, noe som kan være praktisk når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig/et bygg bytter eier eller leietaker.

HAN-porten
HAN-grensesnittet (Home Area Network) er en lokal port på den automatiske strømmåleren (en RJ45 kontakt) som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Ulike tjenesteleverandører kan levere smart-hjem tjenester basert på data fra denne HAN-porten.  Åpning av HAN-porten ble gjort tilgjengelig for Eidsivas kunder 6. mars 2019, og kunder kan selv bestille åpning via Min Side. Les mer om HAN-porten her.

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget
Strømbryteren må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva koster automatiske strømmålere meg som kunde?
Du blir ikke fakturert direkte for ny måler. Kostnadene vil gå inn som en del av totalkostnadene for norske nettselskaper. Dette finansieres gjennom nettleien over en periode på ca. 15 år.

Når på døgnet blir måleren automatisk avlest?
Måleren vil lese av strømforbruket hver time og sende informasjonen til nettselskapet hvert døgn.

Hvor mye stråling kommer fra måleren?
Strålingen fra måleren er langt under høyeste tillatte strålingsnivå. Strålingen fra en mobiltelefon holdt opp mot øret er ca. 10 000 ganger høyere enn strålingen fra den automatiske måleren. Strålingen avtar dessuten raskt, og det er 100 ganger lavere stråling  én meter fra apparatet. Statens Strålevern bekrefter at strålingen er kortvarig og svak, og ikke vil være noen helserisiko.

Jeg er elsensitiv, må jeg bytte måler?
Du kan søke om frittak fra måler med kommunikasjonsenhet dersom du mener at en automatisk strømmåler er til vesentlig ulempe for deg. Erklæring fra lege eller psykolog må være vedlagt i søknaden. Alle søknader behandles individuelt. Ta gjerne kontakt med Eidsiva Nett Kundeservice på telefon 61 28 66 50 dersom du ønsker ytterligere informasjon. 

Hvordan kan jeg være sikker på at den nye måleren er nøyaktig?
Det stilles strenge krav til målenøyaktighet på de nye strømmålerne, og hver enkelt måler er testet i henhold til Måleinstrumentdirektivet. Dette er en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk. Det er et stort spekter av målere og målertyper i vårt nettområde, og vi vet at enkelte gamle målerne kan gå litt saktere enn de nye. Dette kan føre til at første registrerte forbruk etter målerbytte kan virke noe høyere enn normalt. Strømprisen forandrer seg også fra år til år. Sammenligne gjerne forbruket ditt fra år til år på Min Side.

Jeg har fritak fra måler med kommunikasjonsenhet. Hvordan leser jeg av måleren?
Du leverer måleravlesning ved å logge inn på Min Side og velge «Måler» og deretter «Avlesning». Der kan du også endre hvordan du vil bli minnet om måleravlesning. Du kan også levere måleravlesning på SMS ved å sende din avlesning (kun tall) til 06363.

 

Vil du lese mer om automatiske strømmålere?

Nymåler.no (Energi Norge)

Smarte strømmålere (NVE.no)

Smart strøm (snl.no)

Informasjon fra Justervesenet