Gebyr for kunder med strømmåler uten kommunikasjonsmodul

NB! Avlesningsgebyret er som følge av koronasituasjonen midlertidig satt til kr 0,- med virkning fra 1.mars. Vi har inntil videre stoppet alle avlesningsaktiviteter som medfører at vi må inn i private hjem og av den grunn satt prisen på gebyret til kr 0,- i de månedene vi ikke har noen avlesningsaktiviteter.

Nettselskapenes har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette følger av avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, og myndighets- og forvaltningspraksis. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har stadfestet at nettselskapene har rett til å ilegge den enkelte nettkunden kostnadene ved manuell avlesning i form av et avlesningsgebyr. 

Når en nettkunde velger en måler uten kommunikasjonsdel, velges indirekte en tjeneste utenom det som dekkes av ordinær nettleie.

Beregning av årlig gebyr for året 2019

For året 2019 er det beregnet følgende gebyr: 

Administrativt arbeid i kundesystemet: 760
Informasjon og purring til kunder 60
Arbeid relatert til booking av avlesning 127
Årlig kontrollavlesning hos kunde, inkl. kjøring 760
Bomturer ved kontrollavlesning, stipulert til 10% 76
Arbeidsledelse og planlegging 190
Fradrag for besparelser i AMS-kostnader -23
Årlig gebyr eks. MVA 1950
Merverdiavgift (25%) 488
Årlig gebyr inkl. MVA 2438

 

Gebyret er beregnet som et gjennomsnitt per måler for hele denne kundegruppen. Gebyret er ikke avhengig av den faktiske avstand mellom Eidsivas oppmøtested og kundens adresse. I henhold til regelverket får alle innenfor samme nettområde samme beløp, uavhengig av den geografiske plassering den enkelte kunde har.

Det administrative arbeidet dekker personalkostnader for arbeid i kundesystemet som spesialbehandlingen av denne kundegruppen krever.

De to postene booking og kontrollavlesning hos kunde dekker kostnader til inngåelse av avtale, transportkostnader, samt lønn- og sosiale kostnader for montørens tid hos kunde i forbindelse med den årlige kontrollavlesningen.

Fradrag for besparelser i AMS-kostnader, er knyttet til kapitalkostnaden for selve kommunikasjonsmodulen i automatiske strømmålerne som denne kundegruppen ikke har, og dermed ikke skal betale for.

Siden 2019 er første år etter innføringen av automatiske strømmålere, er gebyret basert dels på erfaringer fra tidligere år uten automatiske målere, dels på estimater for hvordan kostnadsbildet blir i 2019 etter at innføringen av automatiske strømmålereer gjennomført. Dette kostnadsbildet kan forandre seg i fremtiden dersom erfaringen viser at kostnadene blir annerledes enn først antatt. Gebyret vil dermed kunne endres for 2020.