Bygging, graving og trefelling

Viktig informasjon

Eidsiva Nett forsøker å legge til rette for at våre kunder får koblet strøm til hytter, hus og andre installasjoner i perioder av året hvor gravearbeid kan være utfordrende.

Ved bestilling av provisorisk strøm, skal kabelen forlegges i henhold til ett av tre alternativer i REN-blad 9008, om ikke tilfredsstillende grøft i henhold til REN-blad 4100 kan lages. Alternativet med sterke plastrør (SN 64), er å anbefale ved provisoriske anlegg.

Forespørsel om ny strømtilknytning eller flytting av strømnett

Gå til skjema for forespørsel

Anleggsbidrag

Når kunder ønsker ny strømtilknytning eller økt effektuttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Slike tiltak koster, og må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag.

Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle. 

Nettselskapets tilknytningsplikt i Energiloven § 3-3 innebærer at nettselskapet er ansvarlig for fremføring og tilknytning av ny installasjon. Anleggsbidrag er regulert gjennom Norges- vassdrags og energidirektorats forskrift nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer» (§ 16 Anleggsbidrag). 

Flytting av strømnett

Dersom Eidsiva Nett får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakke eller lignende, krever vi kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter kontrollforskriften § 17-4. Slike arbeider blir gjerne omtalt som regningsarbeid.

Det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle. 

Kabelpåvisning

Dersom du skal grave trenger du kabelpåvisning for strømkabler. Ta kontakt med oss før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd. 

Kabelpåvisning av Eidsiva Netts egne kabler utføres gratis. 

Alle forespørsler om påvisning av kabler skal gjøres via www.gravemelding.no og i god tid før graving. Lurer du på noe angående din forespørsel? Ta kontakt på tlf. 915 09 146 eller e-post: gravemelding.Oslo@geomatikk.no

I kommunene Trysil, Engerdal, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten er det selskapet Geomatikk som vurderer behov og eventuelt utfører kabelpåvisning. I resten av Eidsiva Netts forsyningsområde i Hedmark og Oppland utføres dette av Eidsiva Nett.

NB!
Helg og natt kan Eidsivas nettsentral (døgnåpen feilmelding) kontaktes på
telefon 61 28 88 58 ved hastesaker som for eksempel ulykker og store vannlekkasjer.

Merk deg følgende:

 • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet
 • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger
 • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene
 • Plastrør skal behandles som kabel
 • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru
 • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Eidsiva Nett
 • Tining over kabel utføres med forsiktighet

Ring Eidsiva Nett på telefon 61 28 88 58 dersom du er uheldig og skader en strømkabel. 

Kunden eller kundens representant skal være til stede ved påvisning, og det er kundens ansvar å vedlikeholde de merkene som viser hvor det er kabler.

Merk deg følgende:

 • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet
 • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger
 • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene
 • Plastrør skal behandles som kabel
 • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru
 • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Eidsiva Nett
 • Tining over kabel utføres med forsiktighet

Ring Eidsiva Nett på telefon 61 28 88 58 dersom du er uheldig og skader en strømkabel. 

Kunden eller kundens representant skal være til stede ved påvisning, og det er kundens ansvar å vedlikeholde de merkene som viser hvor det er kabler.

Krav til kabelrør

Eidsiva Nett stiller nå krav til at stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.

Bilde: Eksempel på grøft, stikkledning i rør og bruk av tilknytningsskap som byggestrøm (grøft skal være gjenfylt før spenningssetting). 

Kabelrøret kan være av type stive rør eller dobbeltvegget korrugerte rør. Røret skal være glatt innvendig og ha rød farge. Minste trykkfasthet på rørene skal være SN 8 og det skal foreligge trekkesnor i røret. Ved retningsendring ved bruk av stive rør skal det benyttes langbend med bøyeradius på 2 meter. Retningsendring med korrugerte rør skal minimum ha samme bøyeradius som for stive rør. For stikkledninger ≤ 95 mm2 skal kabelrøret ha diameter på minst 110 mm. Ved stikkledninger over 70 m eller tverrsnitt > 95 mm2, må diameter på rør vurderes av ingeniør hos Eidsiva Nett i hvert enkelt tilfelle. Diameteren bestemmes da ut fra lengde og kabeltrase. Kabelrøret skal avsluttes 1 meter fra husvegg der permanent plassering av tilknytningsskapet er planlagt.

Om kunden/utbygger legger røret er kunde/utbygger ansvarlig for at røret ikke fylles med vann og jord før stikkledning blir lagt.

Leveranse av stikkledning og kabelrør

Stikkledningen og kabelrør blir skaffet og utlevert av Eidsiva Nett. Det er kundens ansvar å fremskaffe og informere Eidsiva Nett om korrekte mål på både rør og stikkledning. Anskaffer kunde/installatør eller utbygger kabelrør selv, må dette være i henhold til Eidsiva Netts kravspesifikasjoner. Utstyr som ikke overholder disse kravene vil ikke bli benyttet av Eidsiva Nett og ekstra kostnader må påregnes for omgjøring, innkjøp og installasjon av godkjent utstyr. Selve stikkledningen er det kun Eidsiva Nett som leverer. 

Kabelgrøft og overdekning
(NB! Eidsiva Nett leverer bare kabel for strøm)

Utbygger skal besørge grøft fra avtalt punkt og frem til grunnmur/tilknytningspunkt. Dersom utbygger/byggherre ikke selv ønsker å stå for gravearbeidet, vil dette bli utført av Eidsiva Nett AS på utbyggers/byggherres regning. Eidsiva Nett har ikke rett til å legge nye kabler på tredjemanns grunn (privat eiendom) uten tillatelse fra grunneier. Utbygger/byggherre bes om å informere og innhente tillatelse fra berørte grunneiere/parter.

Kabelgrøfta skal være som vist i utklipp under og så rett det lar seg gjøre. Det skal være full grøftedybde helt inn til husvegg og stolpe/kabelskap (husk påvisning av eksisterende kabler og vis forsiktighet ved avdekking av eksisterende kabler). Røret legges fra tomtegrense og avsluttes 1 meter fra husvegg. Rør med stikkledning skal være forlagt i sand, sandjord, matjord eller annen steinfri masse i ledningssonen, minimum 40 cm overdekning. Under rør skal det være 5 cm med samme masse som nevnt over. Ved sprengstein i bunn av grøfta må det benyttes fiberduk før man legger disse 5 cm (dette er for å unngå utvasking av massen). Dersom kabelgrøft går over dyrket mark skal overdekningen minst være 100 cm. I gjenfyllingssonen benyttes stedlig masse, hvor steiner og andre gjenstander som kan skade kabel og rør er fjernet. Største tillate kornstørrelsen er på 64 mm i gjenfyllingssonen (gjelder ikke i ledningssonen).

I samme grøft kan det legges fiber (ekom), telefon og TV-kabel og Eidsiva Nett anbefaler utbygger/byggherre å kontakte aktuell(e) leverandør(er) for om mulig legge rør/kabel for denne infrastrukturen samtidig (Eidsiva Nett legger kun kabel og rør til strøm). Innbyrdes avstand mellom rør/kabler skal i så fall være minimum 10 cm.

Kabelgrøft skal være forskriftsmessig gjenfylt før det settes spenning på anlegget.

Generelle opplysninger

Hensikten med krav til rør og grøfteutførelse er for å sikre lang levetid på kabler, avbruddsfri strømforsyning til kundene og minske risikoen for ulykker som følge av skade på kabel.

Dersom utbygger/installasjonseier forårsaker merkostnad, forbeholder Eidsiva Nett AS seg retten til å fakturere dette. Forhold som kan forårsake merkostnad kan være endringer i tekniske løsninger, forsinkelse i fremdriften, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, kabelgrøft som ikke tilfredsstiller våre krav, kabelgrøft anlagt annet sted enn prosjektert osv. 

Utbygger/byggherre som legger rør og stikkledning selv.

Utbygger/byggherre kan legge ned rør, trekke stikkledningen i rør og fylle igjen grøfta. Dette skal da skje i henhold til Eidsiva Netts krav. Hvis ikke disse kravene blir fulgt, vil Eidsiva Nett kreve arbeidet omgjort. Ekstrakostnader ved dette må utbyggers/byggherre dekke selv.

Bruk av tilknytningsskap som byggestrøm (grøft skal være gjenfylt før spenningssetting). 

Dersom utbygger/installasjonseier forårsaker merkostnad, forbeholder Eidsiva Nett AS seg retten til å fakturere dette. Forhold som kan forårsake merkostnad kan være endringer i tekniske løsninger, forsinkelse i fremdriften, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, kabelgrøft som ikke tilfredsstiller våre krav, kabelgrøft anlagt annet sted enn prosjektert osv. 

 

Midlertidig strøm

Eidsiva hjelper deg hvis du trenger midlertidig strøm for en kort periode, for eksempel i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. Hvis du skal bygge hus, anbefaler vi permanent strømforsyning.

BESTILL MIDLERTIDIG STRØM

 AVBESTILL MIDLERTIDIG STRØM

Leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestilling. Utførelse innen utløpet av påfølgende virkedag mot hastetillegg på 1 750 kroner per oppdrag.

Pris for midlertidig strøm

 • Til- og frakobling av provisorisk strømkasse:
  4 150 kroner
 • Leie av provisorisk strømkasse:
  15 kroner per dag.
 • Tap av lås eller nøkkel:
  300 kroner.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Nettleie til nettselskapet og betaling av strøm til kraftleverandør kommer i tillegg. Eventuell skade på strømkassen faktureres kunden. 

Bygge hus eller fritidsbolig?

Bygge hus eller fritidsbolig?

Vi anbefaler permanent strømforsyning når du skal bygge hus. Da slipper du utgifter til leie av byggestrømskasse.

Elektroinstallatører eller entreprenører er pålagt å ordne dette for deg.

Du må opprette en ny nettleieavtale dersom du bygger ny bolig.

BESTILL NETTLEIE TIL NY BOLIG

Bygging og aktiviteter nær elektriske ledninger

I en byggeprosess er det viktig å avklare forholdene rundt strømtilknytning til bygget så tidlig som mulig. Det stilles også krav til avstand mellom bygget og høy- og lavspentlinjer, som det må tas hensyn til når en planlegger å bygge. 

Du finner mer informasjon om dette i Bygging nær elektriske ledninger (PDF).

Arbeid og aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig!

Informasjonsbrosjyre (PDF)

Working close to power lines and cables is dangerous!

Information brochure (engelsk PDF) Broszura informacyjna (polsk PDF)

Bestill trefelling

Bestill trefelling

Vi bistår grunneiere med felling av trær hvis det er fare for at de kan skade strømnettet.

Har du lagt merke til et tre som har falt på linjen, eller andre forhold du anser som til hinder for sikker strømforsyning?

Bestill trefelling her.

Vi gjør deg oppmerksom på at Elvia kun feller trær som står i fare for å skade strømnettet. Vegetasjon over fiber- eller telefonlinjer er ikke Elvias ansvar. Er du usikker på om linjen er en del av strømnettet? Kontakt Kundeservice. 

Erstatningsansvar for skade og strømbrudd

For mer informasjon om erstatningsansvar ved strømbrudd forårsaket av en tredjemann, KILE-ordningen og reparasjon, se vårt standardbrev til entreprenører (PDF).