For installatører

Slik får du jobben gjort

Logg inn på installatørweb

Første gang?

Registrer deg her for å få tilgang til installatørweb.

Benytter du installatørweb kan du være trygg på at all kontaktinformasjon blir fylt ut, slik at meldinger ikke blir returnert på grunn av ufullstendig informasjon.

Saksbehandlere som skal bruke installatørweb vil kun ha tilgang til egne meldinger.

Nyttig informasjon

Velg riktig nettariff for kunden

Eidsiva har effektbaserte nettariffer basert på installasjonens overbelastningsvern/hovedsikring. Det er kunden i samråd med dere som må velge hvilket overbelastningsvern/hovedsikring installasjonen har behov for.

Kontakt oss dersom du ønsker informasjon eller veiledning om valg av nettariff.

Velg type kabeltilknytning (byggestrøm versus permanent tilknytning)

Vi anbefaler at det benyttes permanent tilknytning også under byggeperioden. Elektroentreprenør leverer inntaksskap med plass til måler og nødvendig vern, og kundeforholdet til Eidsiva opprettes i samme slengen. Dersom kabelen legges midlertidig på bakken, leverer Eidsiva beskyttende plastrør som tres på kabelen.

Eidsiva monterer måler og spenningssetter stikkabelen så fort vi mottar melding med bekreftelse via Installatørweb.

Beregn anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostandene som følger av kundens tilknytning til nettet. 

Kontakt oss for å beregne hva kunden skal betale i anleggsbidrag (gjelder både nybygg og endringer i eksisterende installasjoner)

Send inn melding om installasjonsarbeid (MOI)

Når du sender inn melding om installasjonsarbeid via Installatørweb må du huske å legge ved en situasjonsplan. Eidsiva bruker disse opplysningene til å starte planlegging av fremføring av strøm til boligen.

For å få en mest mulig effektiv behandler av MOI ber vi installatører om å være tidlig ute med forhåndsmelding og fylle inn nødvendige og fullstendige data. Eidsiva Nett etterstreber å kunne gi elektroentreprenøren tilbakemelding på innsendt MOI innen 7 virkedager. 

Graving og kabellegging

Stikkledning leveres etter bestilling fra dere via Installartørweb.

Kabler som krysser over vann- og kloakkledninger kan by på problemer ved senere oppgraving. Vi anbefaler at dere lager en målsatt skisse over kabeltrasé som oppbevares i sikringsskapet sammen med samsvarserklæringen for installasjonen.

 • Graving av grøft på eiendom fra anvist mast/kabelskap frem til inntakspunkt er kundens ansvar
 • Eidsiva benytter jordkabel minimum 4x50 mm2 aluminium frem til nærmeste bygningsdel/inntakspunkt (Eidsiva kan gi dispensasjon for bruk av luftstrekk ved for eksempel fjellgrunn eller andre årsaker)
 • Kabelen skal ligge i sand eller sandjord, minimum 50 cm under planlagt terreng
 • I samme grøft kan legges både telefon- og TV-kabel
 • Innbyrdes avstand mellom kablene skal være minimum 10 cm
 • Graving bør skje i perioden 15. mai til 15. oktober
 • Kabelen må i alle tilfeller nedgraves forskriftsmessig innen førstkommende 31. mai.
 • Byggherren er ansvarlig for å skjerme kabelen mot skade i hele anleggsperioden.

For å få en oversikt over eventuelle strømkabler på tomta kan kunde eller dere be om kabelpåvisning.

Gjør deg kjent med tilknytningsforutsetninger

Dersom du skal utføre installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet må du gjøre deg kjent med Eidsivas tilknytningsforutsetninger. 

Få tillatelse til å utføre arbeid i Eidsiva Netts strømnett (prekvalifisering)

Dersom installatører skal kunne betjene enkle brytere i Eidsiva Netts strømnett, må de godkjennes på forhånd. Bruk derfor vår avtale om tillatelse til å utføre fra- eller tilkobling av Eidsiva Netts stikkledninger til installasjoner.

Ombygging fra enebolig til tomannsbolig

Om du bygger om fra enebolig til tomannsbolig (utleieleilighet), skal et separert elektrisk anlegg etableres i utleieleiligheten. Vi ber deg derfor å bli bedre kjent med Eidsivas krav og spesifikasjoner til separat elektrisk anlegg og utvendig målerskap.

Priser knyttet til tilkobling på strømnettet

 • Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel har et anleggsbidrag på 10 000 kroner.
 • Tilkobling av tredje fase, der linje fra siste avgang/spenn inn til bygget må skiftes - 5000 kroner
 • Tilkobling av tredje fase på eksisterende linje - 2100 kroner, inkludert mva
 • Tilkobling av tredje fase der tre faser er spenningssatt i eierskille er kostnadsfritt, forutsatt at dette varsles til Eidsiva gjennom installatørweb

Retningslinjer og krav for målermontasje

Eidsivas retningslinjer og krav for målermontasje følger REN-bladene 4000 – 4005.

Bestilling av tilknytning og målermontasje

Bestilling skal skje minst tre dager før ønsket tilknytning. Demontert måler skal leveres Eidsiva så raskt som mulig på grunn av oppgjørsregning til kunden.

Målersløyfe

Anlegg til og med 63 A HS skal benytte 10 mm² Cu mangetrådet. Anlegg til og med 80 A HS skal benytte maks 16 mm² Cu flertrådet. Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt med fargekode og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger.

NB! Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfe kuttes ved ferdigstillelse av anlegget.

Krav til leveringskvalitet

Vi ønsker å presisere de viktigste kriteriene fra NVEs krav til leveringskvalitet.

Nybygg og endringer

Nybygg og endringer på installasjoner prosjekteres direkte i vårt kartunderlag. Meldinger sendes inn via Installatørweb. Dersom alle opplysninger er på plass, vil meldinger ha kortere behandlingstid. Eidsivas målsetting er en behandlingstid på maks syv arbeidsdager.

Det lokale eltilsyn

Alle nettselskaper med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskapet er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsområde. DLE ved Eidsiva Nett AS kjøper kontrolltjenester av Elsikkerhet Norge AS som gjennomfører kontroller i hele vårt område.

DLE er pålagt å samarbeide og koordinere sitt tilsyn med andre HMS-etater. I Eidsivas område er samarbeidet koordinert via Arbeidstilsynet Indre Østlandet.

Det Lokale Eltilsyn hos Eidsiva Nett kan kontaktes på dle@eidsivaenergi.no

Retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil

Dette må installatører ta hensyn til ved montasje av ladesystemer:

 • Ladeeffekter fra og med 4kW bør leveres som trefase ladesystemer.
 • I ladesystemer som inneholder transformator fra 230V IT til 400V TN-S, skal eventuell bryter for ladeutstyret monteres etter transformator.
 • Endring eller nyanlegg med MOI, kryss av for «Kan gi stor U/I variasjon» og påfør i «Tilleggsopplysningsfeltet» informasjon om ladeutstyr elbil.

Tips DLE om forhold som går ut over elsikkerheten

Send inn bekymringsmelding eller varsel til det lokale eltilsyn (DLE) i Eidsiva Nett om ulovlig arbeid, fare for elektrisk støt, brannfare eller andre forhold som påvirker elsikkerheten.

SEND INN SKJEMA HER