For installatører

Slik får du jobben gjort

Logg inn på installatørweb

Første gang?

Registrer deg her for å få tilgang til installatørweb.

Benytter du installatørweb kan du være trygg på at all kontaktinformasjon blir fylt ut, slik at meldinger ikke blir returnert på grunn av ufullstendig informasjon.

Viktig informasjon

Eidsiva Nett forsøker å legge til rette for at våre kunder får koblet strøm til hytter, hus og andre installasjoner i perioder av året hvor gravearbeid kan være utfordrende.

Ved bestilling av provisorisk strøm, skal kabelen forlegges i henhold til ett av tre alternativer i REN-blad 9008, om ikke tilfredsstillende grøft i henhold til REN-blad 4100 kan lages. Alternativet med sterke plastrør (SN 64), er å anbefale ved provisoriske anlegg.

Krav til kabelrør

Eidsiva Nett stiller nå krav til at stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.

Bilde: Eksempel på grøft, stikkledning i rør og bruk av tilknytningsskap som byggestrøm (grøft skal være gjenfylt før spenningssetting). 

Kabelrøret kan være av type stive rør eller dobbeltvegget korrugerte rør. Røret skal være glatt innvendig og ha rød farge. Minste trykkfasthet på rørene skal være SN 8 og det skal foreligge trekkesnor i røret. Ved retningsendring ved bruk av stive rør skal det benyttes langbend med bøyeradius på 2 meter. Retningsendring med korrugerte rør skal minimum ha samme bøyeradius som for stive rør. For stikkledninger ≤ 95 mm2 skal kabelrøret ha diameter på minst 110 mm. Ved stikkledninger over 70 m eller tverrsnitt > 95 mm2, må diameter på rør vurderes av ingeniør hos Eidsiva Nett i hvert enkelt tilfelle. Diameteren bestemmes da ut fra lengde og kabeltrase. Kabelrøret skal avsluttes 1 meter fra husvegg der permanent plassering av tilknytningsskapet er planlagt.

Om kunden/utbygger legger røret er kunde/utbygger ansvarlig for at røret ikke fylles med vann og jord før stikkledning blir lagt.

Leveranse av stikkledning og kabelrør

Stikkledningen og kabelrør blir skaffet og utlevert av Eidsiva Nett. Det er kundens ansvar å fremskaffe og informere Eidsiva Nett om korrekte mål på både rør og stikkledning. Anskaffer kunde/installatør eller utbygger kabelrør selv, må dette være i henhold til Eidsiva Netts kravspesifikasjoner. Utstyr som ikke overholder disse kravene vil ikke bli benyttet av Eidsiva Nett og ekstra kostnader må påregnes for omgjøring, innkjøp og installasjon av godkjent utstyr. Selve stikkledningen er det kun Eidsiva Nett som leverer. 

Kabelgrøft og overdekning
(NB! Eidsiva Nett leverer bare kabel for strøm)

Utbygger skal besørge grøft fra avtalt punkt og frem til grunnmur/tilknytningspunkt. Dersom utbygger/byggherre ikke selv ønsker å stå for gravearbeidet, vil dette bli utført av Eidsiva Nett AS på utbyggers/byggherres regning. Eidsiva Nett har ikke rett til å legge nye kabler på tredjemanns grunn (privat eiendom) uten tillatelse fra grunneier. Utbygger/byggherre bes om å informere og innhente tillatelse fra berørte grunneiere/parter.

Kabelgrøfta skal være som vist i utklipp under og så rett det lar seg gjøre. Det skal være full grøftedybde helt inn til husvegg og stolpe/kabelskap (husk påvisning av eksisterende kabler og vis forsiktighet ved avdekking av eksisterende kabler). Røret legges fra tomtegrense og avsluttes 1 meter fra husvegg. Rør med stikkledning skal være forlagt i sand, sandjord, matjord eller annen steinfri masse i ledningssonen, minimum 40 cm overdekning. Under rør skal det være 5 cm med samme masse som nevnt over. Ved sprengstein i bunn av grøfta må det benyttes fiberduk før man legger disse 5 cm (dette er for å unngå utvasking av massen). Dersom kabelgrøft går over dyrket mark skal overdekningen minst være 100 cm. I gjenfyllingssonen benyttes stedlig masse, hvor steiner og andre gjenstander som kan skade kabel og rør er fjernet. Største tillate kornstørrelsen er på 64 mm i gjenfyllingssonen (gjelder ikke i ledningssonen).

I samme grøft kan det legges fiber (ekom), telefon og TV-kabel og Eidsiva Nett anbefaler utbygger/byggherre å kontakte aktuell(e) leverandør(er) for om mulig legge rør/kabel for denne infrastrukturen samtidig (Eidsiva Nett legger kun kabel og rør til strøm). Innbyrdes avstand mellom rør/kabler skal i så fall være minimum 10 cm.

Kabelgrøft skal være forskriftsmessig gjenfylt før det settes spenning på anlegget.

Generelle opplysninger

Hensikten med krav til rør og grøfteutførelse er for å sikre lang levetid på kabler, avbruddsfri strømforsyning til kundene og minske risikoen for ulykker som følge av skade på kabel.

Dersom utbygger/installasjonseier forårsaker merkostnad, forbeholder Eidsiva Nett AS seg retten til å fakturere dette. Forhold som kan forårsake merkostnad kan være endringer i tekniske løsninger, forsinkelse i fremdriften, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, kabelgrøft som ikke tilfredsstiller våre krav, kabelgrøft anlagt annet sted enn prosjektert osv. 

Utbygger/byggherre som legger rør og stikkledning selv.

Utbygger/byggherre kan legge ned rør, trekke stikkledningen i rør og fylle igjen grøfta. Dette skal da skje i henhold til Eidsiva Netts krav. Hvis ikke disse kravene blir fulgt, vil Eidsiva Nett kreve arbeidet omgjort. Ekstrakostnader ved dette må utbyggers/byggherre dekke selv.

Bruk av tilknytningsskap som byggestrøm (grøft skal være gjenfylt før spenningssetting). 

Dersom utbygger/installasjonseier forårsaker merkostnad, forbeholder Eidsiva Nett AS seg retten til å fakturere dette. Forhold som kan forårsake merkostnad kan være endringer i tekniske løsninger, forsinkelse i fremdriften, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, kabelgrøft som ikke tilfredsstiller våre krav, kabelgrøft anlagt annet sted enn prosjektert osv. 

 

Nyttig informasjon

Velg riktig nettariff for kunden

Eidsiva har effektbaserte nettariffer basert på installasjonens overbelastningsvern/hovedsikring. Det er kunden i samråd med dere som må velge hvilket overbelastningsvern/hovedsikring installasjonen har behov for.

Kontakt oss dersom du ønsker informasjon eller veiledning om valg av nettariff.

Velg type kabeltilknytning (byggestrøm versus permanent tilknytning)

Vi anbefaler at det benyttes permanent tilknytning også under byggeperioden. Elektroentreprenør leverer inntaksskap med plass til måler og nødvendig vern, og kundeforholdet til Eidsiva opprettes i samme slengen. 

Eidsiva monterer måler og spenningssetter stikkabelen så fort vi mottar melding med bekreftelse via Installatørweb.

Beregn anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostandene som følger av kundens tilknytning til nettet. 

Kontakt oss for å beregne hva kunden skal betale i anleggsbidrag (gjelder både nybygg og endringer i eksisterende installasjoner)

Send inn melding om installasjonsarbeid (MOI)

Når du sender inn melding om installasjonsarbeid via Installatørweb må du huske å legge ved en situasjonsplan. Eidsiva bruker disse opplysningene til å starte planlegging av fremføring av strøm til boligen.

For å få en mest mulig effektiv behandler av MOI ber vi installatører om å være tidlig ute med forhåndsmelding og fylle inn nødvendige og fullstendige data. Eidsiva Nett etterstreber å kunne gi elektroentreprenøren tilbakemelding på innsendt MOI innen 7 virkedager. 

Graving og kabellegging

Stikkledning leveres etter bestilling fra dere via Installartørweb.

Kabler som krysser over vann- og kloakkledninger kan by på problemer ved senere oppgraving. Vi anbefaler at dere lager en målsatt skisse over kabeltrasé som oppbevares i sikringsskapet sammen med samsvarserklæringen for installasjonen.

 • Graving av grøft på eiendom fra anvist mast/kabelskap frem til inntakspunkt er kundens ansvar
 • Eidsiva benytter jordkabel minimum 4x50 mm2 aluminium frem til nærmeste bygningsdel/inntakspunkt (Eidsiva kan gi dispensasjon for bruk av luftstrekk ved for eksempel fjellgrunn eller andre årsaker)
 • Kabelen skal ligge i sand eller sandjord, minimum 50 cm under planlagt terreng
 • I samme grøft kan legges både telefon- og TV-kabel
 • Innbyrdes avstand mellom kablene skal være minimum 10 cm
 • Byggherren er ansvarlig for å skjerme kabelen mot skade i hele anleggsperioden.

For å få en oversikt over eventuelle strømkabler på tomta kan kunde eller dere be om kabelpåvisning.

Gjør deg kjent med tilknytningsforutsetninger

Dersom du skal utføre installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet må du gjøre deg kjent med Eidsivas tilknytningsforutsetninger. 

Få tillatelse til å utføre arbeid i Eidsiva Netts strømnett (prekvalifisering)

Dersom installatører skal kunne betjene enkle brytere i Eidsiva Netts strømnett, må de godkjennes på forhånd. Bruk derfor vår avtale om tillatelse til å utføre fra- eller tilkobling av Eidsiva Netts stikkledninger til installasjoner.

Utfylt skjema sendes til installatorweb@eidsivanett.no

Ombygging fra enebolig til tomannsbolig

Om du bygger om fra enebolig til tomannsbolig (utleieleilighet), skal et separert elektrisk anlegg etableres i utleieleiligheten. 

Priser knyttet til tilkobling på strømnettet

 • Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel har et anleggsbidrag på 10 000 kroner.
 • Tilkobling av tredje fase, der linje fra siste avgang/spenn inn til bygget må skiftes - 5000 kroner
 • Tilkobling av tredje fase på eksisterende linje - 2100 kroner, inkludert mva
 • Tilkobling av tredje fase der tre faser er spenningssatt i eierskille er kostnadsfritt, forutsatt at dette varsles til Eidsiva gjennom installatørweb

Retningslinjer og krav for målermontasje

Eidsivas retningslinjer og krav for målermontasje følger REN-bladene 4000 – 4005.

Bestilling av tilknytning og målermontasje

Bestilling skal skje minst fem dager før ønsket tilknytning. Demontert måler skal leveres Eidsiva så raskt som mulig på grunn av oppgjørsregning til kunden.

Målersløyfe

Anlegg til og med 63 A HS skal benytte 10 mm² Cu mangetrådet. Anlegg til og med 80 A HS skal benytte maks 16 mm² Cu flertrådet. Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt med fargekode og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger.

NB! Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfe kuttes ved ferdigstillelse av anlegget.

Krav til leveringskvalitet

Vi ønsker å presisere de viktigste kriteriene fra NVEs krav til leveringskvalitet.

Nybygg og endringer

Nybygg og endringer på installasjoner prosjekteres direkte i vårt kartunderlag. Meldinger sendes inn via Installatørweb. Dersom alle opplysninger er på plass, vil meldinger ha kortere behandlingstid. Eidsivas målsetting er en behandlingstid på maks syv arbeidsdager.

Det lokale eltilsyn

Alle nettselskaper med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskapet er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsområde. DLE ved Eidsiva Nett AS kjøper kontrolltjenester av Elsikkerhet Norge AS som gjennomfører kontroller i hele vårt område.

DLE er pålagt å samarbeide og koordinere sitt tilsyn med andre HMS-etater. I Eidsivas område er samarbeidet koordinert via Arbeidstilsynet Indre Østlandet.

Det Lokale Eltilsyn hos Eidsiva Nett kan kontaktes på dle@eidsivaenergi.no

Retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil

Dette må installatører ta hensyn til ved montasje av ladesystemer:

 • Ladeeffekter fra og med 4kW bør leveres som trefase ladesystemer.
 • I ladesystemer som inneholder transformator fra 230V IT til 400V TN-S, skal eventuell bryter for ladeutstyret monteres etter transformator.
 • Endring eller nyanlegg med MOI, kryss av for «Kan gi stor U/I variasjon» og påfør i «Tilleggsopplysningsfeltet» informasjon om ladeutstyr elbil.

Tips DLE om forhold som går ut over elsikkerheten

Send inn bekymringsmelding eller varsel til det lokale eltilsyn (DLE) i Eidsiva Nett om ulovlig arbeid, fare for elektrisk støt, brannfare eller andre forhold som påvirker elsikkerheten.

SEND INN SKJEMA HER