Tilknytning av produsenter

Generelt om tilknytning

Generelt om tilknytning

En forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet. Eidsiva Nett har plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Produsenter må ta kontakt med Eidsiva Nett tidlig i planleggingsfasen. Dette for å se på en mulig teknisk løsning og for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning. 

Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet, ble i juni 2017 utvidet til også å gjelde for deler av Hedmark. Dersom tilknytning skjer i strømnettet til Eidsiva Nett hvor dette ligger innenfor ordningen til Statnett, vil Eidsiva Nett avklare kapasitet med Statnett på vegne av kraftprodusenten.

Tildeling av nettkapasitet - Mjøsringen

Tildeling av nettkapasitet - Mjøsringen

Statnetts ordning for tildeling av nettkapasitet i regionalnettet i Hedmark gjelder for strømnettet under Vang og Minne transformatorstasjoner (deler av den såkalte Mjøsringen). Ordningen gjelder for ny produksjon for tilknytning til både distribusjons- og regionalnettet under Vang og Minne.

Søknad om tildeling av nettkapasitet i det aktuelle området sendes som beskrevet på Statnetts hjemmeside. Behandling av søknader vil skje hos Statnett fra tidligst 20/8.