Tilknytning av produsenter

Generelt om tilknytning

Generelt om tilknytning

En forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet. Eidsiva Nett har plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Produsenter må ta kontakt med Eidsiva Nett tidlig i planleggingsfasen. Dette for å se på en mulig teknisk løsning, og for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning.

Tildeling av nettkapasitet - Vang og Minne

Tildeling av nettkapasitet - Vang og Minne