Nettutredninger

 Som netteier har Eidsiva ansvar for overvåking og styring av nettet i normal- og feilsituasjoner, bygging av nye nettanlegg og vedlikehold og rehabilitering av strømnettet. 

 Eidsiva overfører strøm til 150 000 kunder i 20 kommuner i Hedmark og Oppland. Eidsiva har konsesjon til å overføre strøm i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog. De som bor i disse kommunene betaler derfor nettleie til Eidsiva.

Regional kraftsystemutredning

Regional kraftsystemutredning for Hedmark og Oppland beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold og forventede tiltak og investeringer. Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet.

Kraftsystemutredningen er også et viktig dokument i Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med vurdering av konsesjonssøknader. Dette vil spesielt gjelde konsesjonssøknader for større kraftledninger.

I henhold til energiloven, og forskrift til energiloven, skal det utarbeides en regional kraftsystemutredning. Denne utredningen utføres i henhold til føringer fra NVE. Det er en forutsetning ved søknad om anleggskonsesjon at anlegget er vurdert og anbefalt i utredningen, før søknad sendes NVE. Eidsiva Nett AS har utredningsansvaret for Hedmark og Oppland, og har koordinert arbeidet og sammenstilt utredningen.

I 2007 ble kraftsystemutredningen delt i to deler; en hovedrapport og en grunnlagsrapport. Hovedrapporten er et offentlig dokument. Grunnlagsrapporten inneholder tekniske detaljer og er derfor underlagt taushetsplikt - og skal kun være tilgjengelig for personer med tjenstlige behov og nødvendig sikkerhetsklarering. Hovedrapporten  inneholder et sammendrag av grunnlagsrapporten.

 Regional kraftsystemutredning 2016

Lokale energiutredninger

I henhold til forskriften om energiutredninger, er alle områdekonsesjonærer pålagt å gjennomføre en årlig energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Utredningen presenteres for kommunene i et årlig offentlig møte der også andre interesserte aktører har anledning til å delta.

Utredningene viser hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass og biobrensel som benyttes stasjonært i kommunene. De gir også en beskrivelse av forventet energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, og en vurdering av hva som regnes som de mest samfunnsrasjonelle løsningene for å møte den forventede etterspørselen. Etablering av denne type faktagrunnlag er viktig for å legge til rette for en rasjonell utvikling av energisystemet.