Personvernerklæring for Eidsiva Nett AS

Eidsiva Nett legger stor vekt på å ivareta personvernet til ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Eidsiva Nett  mottar og samler inn, hvorfor og hvordan vi innhenter informasjon, hva Eidsiva Nett  gjør for å beskytte personopplysningene, dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss. 

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester gjennom underskrift av standard tilknytningsavtale eller andre kontraktsforhold kan du være trygg på at Eidsiva Nett behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Behandlingsansvarlig

Eidsiva Nett, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Eidsiva Nett har egen personvernrådgiver som bistår behandlingsansvarlig, ansatte og kunder i personvernspørsmål.

Behandling av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger

I forbindelse med sin virksomhet behandler Eidsiva Nett personopplysninger om ansatte, arbeidssøkere, grunneiere, kunder og kontaktpersoner hos kunder/potensielle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

Eidsiva Nett legger Energi Norges bransjenorm for personvern til grunn for behandling av personopplysninger. Bransjenormen er godkjent av Datatilsynet. Dette sikrer en enhetlig behandling av personopplysninger i energibransjen. Eidsiva Nett behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden. I tillegg registrer og behandler Eidsiva Nett informasjon om strømforbruk og nettkvalitet i din nettilkobling. 

Særlig om bruk av «min side»
Nettkunder kan når som helst oppdatere opplysninger eller velge å ikke motta mer informasjon fra Eidsiva på «min side» på www.eidsivanett.no. NB! - Informasjon om avbrudd i strømforsyningen eller annen viktig driftsinformasjon kan ikke velges bort.

«Min side» hos oss er personlig. Kunden er selv ansvarlig for å ta forholdsregler slik at andre ikke får tilgang til kontoen. Innloggingsinformasjon til «min side» (brukernavn og passord) er for personlig bruk og skal oppbevares skjult for andre. Du kan når som helst endre din innloggingsinformasjon.

Eidsiva Nett benytter HTTPS kommunikasjon for kryptert og sikker overføring av data til og fra «min side».  

Særlig om bruk av informasjonskapsler
På noen deler av www.eidsivaenergi.no og www.eidsivanett.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre sidene mer brukervennlig. Eidsiva Nett bruker ikke cookies for å samle personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside. 

Hva personopplysningene brukes til

Personopplysninger er all informasjon som kan identifisere en person. Eidsiva Nett behandler personopplysninger for flere formål:

  • For å oppfylle vår tilknytningsavtale med nettkunder, herunder etablering, oppfølging og administrasjon av kundeforholdet samt fakturering. Anleggsinformasjon slik som matrikkelinformasjon, sikringsstørrelser, anleggsnummer, målernummer, strømforbruk og spenningsmålinger er også en del av dette. 
  • For å oppfylle våre avtaler med ansatte i Eidsiva Nett, slik som ansettelser, medarbeidersamtaler, elektronisk kjørebok og flåtestyring. 
  • Administrasjon og oppfølging av leverandører, konsulenter, m.v. Dette kan være kompetansebevis, cv eller annen dokumentasjon som inneholder personopplysninger. 
  • For å overholde forskriftskrav til sikkerhet og beredskap
    • Administrasjon av og kontroll med sikkerheten i informasjonssystemer (IT)
    • Tilgangskontroll (adgangskontroll) til kontorlokaler

Sammenstilling av personopplysninger

Eidsiva Nett forbeholder seg retten til å sammenstille personopplysninger fra kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk og belastningsprognosering. Eidsiva Nett kan også bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse henvendelser til våre kunder. 

Bruk av personopplysninger i tilknytning til kundekontakt

Eidsiva Nett bruker personopplysninger til å gi kunden informasjon om sitt kundeforhold. 

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste har du ved vilkårene for tjenesten samtykket til å motta kommunikasjon som kunde. Eidsiva Nett kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Eidsiva Nett benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til informasjon overfor kunder. Denne informasjon gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.  

Lagring og sletting av personopplysninger

Eidsiva Nett oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og i samsvar med Energi Norges bransjenorm. Dette skal sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysninger vil bare bli lagret så lenge Eidsiva Nett har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Eidsiva Nett ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Kundeopplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss og opptil 36 måneder etter at nettleie/tilknytningsavtale med deg har opphørt. Finnes det forpliktelser eller pågående erstatningssaker, kan dine personopplysninger lagres lengre enn 36 måneder etter at avtale har opphørt. Fakturerings opplysninger og avbruddsdata lagres i 10 år i henhold til gjeldende lovgivning for at vi skal kunne håndtere en eventuell etter korrigering av nettleveranser til din fordel. Mer informasjon om lovgivning for lagringstider fremgår av Energi Norges bransjenorm vedlegg 2.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Eidsiva Nett vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Eidsiva Nett tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Eidsiva Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. 

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene gjennom en databehandleravtale overholder Eidsiva Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Eidsiva Nett kan gi tredjeparter tilgang til akkumulerte data på et nivå som sikrer at all personinformasjon er anonymisert i henhold til Datatilsynets veileder for anonymisering. Eksempel på dette er data til forskningsformål. Kunden kan i henhold til personopplysningsloven kreve begrensninger i bruken av sine personopplysninger. Et slikt krav må aktivt fremmes til Eidsiva Nett.

Dine rettigheter

Eidsiva Nett behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som Eidsiva Nett har registrert om deg. Du har som hovedregel også rett til å be om at opplysninger om deg endres eller slettes, dersom du mener opplysningene er mangelfulle eller feil. Personopplysningsloven gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensing av en behandling av personopplysninger om deg, til å gjøre innsigelse mot en behandling og til å få utlevert eller overført personopplysninger om deg, i et strukturert, alminnelig og lesbart format.

Selv om innsyn i og rett til egne personopplysninger er den klare hovedregel, kan Eidsiva Nett i visse tilfeller ha rett til å gjøre unntak fra disse rettighetene.  

Dine henvendelser i så henseende skal besvares senest innen 30 dager.

Som nettkunde kan du se all din personinformasjon i vårt kundesystem på «min side» eller du kan be om en innsynsrapport (CSV datafil) som da blir tilgjengelig i «min meldingsboks» på «min side».  

Alle andre, inkludert tidligere kunder må formalisere krav om innsyn på eget skjema – Begjæring om innsyn. Skjemaet skrives ut, fylles inn og returneres per post rettet til kontaktinformasjon oppgitt i skjemaet. Skjemaet finner du her.  Svaret får du per post til den adresse du har i folkeregisteret.

Dersom du mener at Eidsiva Nett ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.

Henvendelser

Dersom du vil ha mer informasjon om Eidsiva Netts behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Kundeservice i Eidsiva Nett. 

E-post: kundeservice@eidsivanett.no

Telefon: 61 28 66 50

Postadresse: Eidsiva Nett AS, Postboks 4100, 2317 Hamar

Behandlingsansvarlig: Daglig leder i Eidsiva Nett AS, org.nr. 981 963 849