Plusskunde

En plusskunde er en kunde som på ulike tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandør. 

Typiske plusskunder er boligeiere med solcellepaneler på taket. Andre typer anlegg kan være vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og lignende.

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når produksjonen er mindre enn eget forbruk, kjøpes det som trengs fra kraftleverandør og nettleie betaler for transporten av kraften. I perioder med større produksjon enn eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Eidsiva Netts distribusjonsnett.

For at sluttkunde skal få økonomisk oppgjør for eventuell overskuddsproduksjon krever ordningen at sluttkunde selv inngår en egen avtale med kraftleverandør for kjøp av denne kraften.

Fakta om ordningen

Med plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en egen produksjon av elektrisk energi som ikke overstiger netto innmating til nettet på 100 kW til enhver tid.

 

• Det lokale nettselskapet tarifferer plusskunden netto (det vil si at plusskunden ikke betaler nettleie for bruk av egenprodusert strøm).

• Kraftleverandøren kjøper plusskundens overskuddsproduksjon, som mates inn i nettselskapets distribusjonsnett.

• Plusskunden slipper å betale såkalte andre tariffledd som øvrige produsenter må betale for innmating av produksjon i strømnettet.

• Plusskunden slipper å inngå balanseavtale med Statnett som andre produsenter, siden kraftselskapet kjøper overskuddsproduksjonen.

• Plusskunden er unntatt kravet om at enheter som omsetter elektrisk energi må ha omsetningskonsesjon.

Kan jeg bli plusskunde?

Ta kontakt med en elektriker  og eventuelt en leverandør av et ønsket produksjonsanlegg hvis du ønsker å bli plusskunde hos Eidsiva Nett. Deretter må du og dine samarbeidspartnere (installatør og eventuelt leverandør) sende inn følgende skjemaer til Eidsiva Nett:

  • Melding om installasjonsarbeid (MOI). Normalt vil en autorisert elektroinstallatør sende dette dokumentet til Eidsiva Nett.
  • Erklæring om tilkobling må fylles ut og underskrives av enten elektroinstallatøren eller systemleverandøren.
  • Vedlegg: Lavspennings produksjonsanlegg. Dette må fylles ut og underskrives av enten elektroinstallatøren eller systemleverandøren.

Muligheter for tilskudd

Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmeside finner du informasjon om tilskudd til elproduksjon i egen bolig og andre støtteordninger. 

Ofte stilte spørsmål

Hvor stort overskudd kan en ha for å kunne bli plusskunde? 
Kravet fra NVE er at en plusskunde ikke kan levere større overskudd enn 100 kW inn på strømnettet til enhver tid. Du regnes som en kraftprodusent på lik linje som vanlige småkraftverkprodusenter, og ikke en Plusskunde, hvis du leverer mer enn 100 kW. Da må anlegget skilles ut og kunden må i tillegg betale tariffledd.

Kreves det en spesiell måler for å bli plusskunde? 
Det kreves en fjernavlest strømmåler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger. Det vil si henholdsvis uttak fra, og innmating til, distribusjonsnettet.

Hvem betaler utstyret som trengs? 
Du må selv dekke kostnadene til selve produksjonsutstyret og installatør, som installerer utstyret i henhold til gjeldende forskrifter. I tillegg må du ta kontakt med Eidsiva Nett, som installerer ny strømmåler for å registrere både strømforbruk og strømproduksjon.

Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen? 
Områdekonsesjonær, som her er Eidsiva Nett, er ikke kraftleverandør og kan derfor ikke kjøpe overskuddsproduksjonen. Du må derfor inngå egen avtale med en kraftleverandør. 

Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet? 
Plusskundens tilknytning til, og uttak av, strøm fra Eidsiva Netts distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som du ville blitt avregnet etter uten plusskundeordningen.

Tekniske krav

Eidsiva Nett må stille tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder. Av sikkerhetsmessige årsaker er det også krav om at et plusskundeanlegg skal kobles ut automatisk ved strømstans i Eidsiva Netts distribusjonsnett, og være utkoblet inntil normal strømforsyning er opprettet av Eidsiva Nett. 

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, og sørge for utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet. En plusskunder er juridisk og økonomisk ansvarlig for skader hvis ikke plusskundens produksjonsenhet kobles ut ved strømstanser i Eidsiva Netts distribusjonsnett. Dette skal skje automatisk og momentant. 

Dokumenter

Ved installasjon av et nytt anlegg for plusskunder skal erklæring vedrørende installert og tilkoblet utstyr, pluss vedlegg i excel, fylles ut og signeres av installatør. Vi foretrekker at installatør sender inn dokumentene samtidig som melding om installasjon (MOI). 

Vedlegg til standardavtale gjeldende for plusskunder

Erklæring vedrørende installert og tilkoblet utstyr

Vedlegg til erklæring - lavspennings produksjonsanlegg

Dokumenter sist oppdatert 7. april 2017

Adresse

Eidsiva Nett AS
Postboks 4100
2307 Hamar